Adatvédelmi tájékoztató

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Thermoclima Kft.

Érvényes 2018 május 25-től

 

Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Thermoclima Kft (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatok adatkezelésére vonatkozik.

Az adatkezelésben érintett Ügyfél (továbbiakban: Érintett) a megrendeléssel létrejött szerződéskötéssel kifejezi szándékát a Thermoclima Kft. által forgalmazott termékek vagy nyújtott szolgáltatások igénybe vételére és adatai kezelésére. A megrendelés teljesítése, valamint a szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében kezeljük adatait.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az adatkezelő megnevezése

Cégnév:                                 Thermoclima Kft

Székhely:                              2142 Nagytarcsa Csonka János utca 1/a

Adószám:                              13891345-2-13

Cégjegyzékszám:                13-09-171835

Képviselő:                             Solymári Ágnes

Telefonszám:                       +36-1-364-6901

E-mail cím:                            info@thermoclima.hu

Honlap:                                 https://www.thermoclima.hu

 

Az adatkezelésben érintettek

Minden terméket vagy szolgáltatást megrendelő jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

1.Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2.Személyes Adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

5.Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

6.Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

7.Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

8.Nyilvánosságra Hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

9.Adattörlés:

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

10.Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

11.Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

12.Adatmegsemmisítés:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

13.Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

14.Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

15.Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

16.Harmadik Személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

17.EGT-Állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

18.Harmadik Ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

19.Adatvédelmi Incidens:

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 Kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Bekért adat

Adatkezelés célja

Érintett teljes neve

A megrendelés teljesítésének érdekében kötelező megadni

Érintett címe/számlázási címe

Érintett e-mail címe

A megrendelés utáni értesítők, a szolgáltatással kapcsolatosan értesítők a megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre

Érintett telefonszáma

Szükség esetén kapcsolatfelvétel céljából

 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt termék vagy szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatok megadása, és az Érintett hozzájárulása (a megrendeléssel az Érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez), követően kerül sor.

 Az adatok forrása

Az Érintett és az adatkezelő között létrejött megrendelés leadásakor, és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás.

 Az adatkezelés időtartama

A megadott személy adatokat mindaddig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatos fenntartásához szükség van, és amíg az Érintett és adatkezelő között az ügyfélkapcsolat fennáll.

A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

A személy adatoknak nem minősülő egyéb adatokat (amelyeket a szolgáltatás igénybevétele során adott meg) a szolgáltatás teljesítését követően 5 évig tároljuk, a szolgáltatás későbbi igazolásának érdekében.

 Az adatok feldolgozása

Az adatok feldolgozása az alábbi adatfeldolgozókhoz/partnerekhez kerül továbbításra:

 Társaságunk Online szolgáltatója

Társaságunk honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az Online szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, email szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, üzemelteti az e-mail szervert. Az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:                                Original XM Kft.

Székhely:                              1172 Budapest Lyka Károly utca 13.

Cégjegyzékszám:                Cg.01-09-896078

Adószám:                              14262292-2-42

Telefonszám:                       +36-1-4480749

E-mail cím:                            informatika@originalxm.eu

Adatvédelmi Tisztviselő:    Gazdag Anita (privacy@originalxm.eu)

 Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk az informatikai rendszerének fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az informatikai szolgáltatásokat (hálózatfelügyelet, szerver üzemeltetés, kliens üzemeltetés) biztosítja és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – üzemelteti és karbantartja a Társaságunk belső hálózatát, ezáltal hozzáfér személyes adatokhoz.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:                                Gazdag István EV.

Székhely:                              1171 Budapest Kendő utca 31.

Adószám:                              67962848-2-42

Telefonszám:                       +36-1-550-7727

E-mail cím:                            info@szamitastechnika.org

Könyvvizsgáló szolgáltató

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - a könyvvizsgálati szolgáltatást végez és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.

A szolgáltató megnevezése:

Név:                           Tóris Gabriella                                

Székhely:                  2347 Bugyi, Alkotmány utca 2.

Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos partner cég (Az Érintett neve és címe, kerülnek feldolgozásra):

Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44, www.posta.hu

Szolgáltatás teljesítéséért felelős alvállalkozók:

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a velük fennálló szerződésünk tartamáig – a megrendelt szolgáltatás teljesítésében vesznek részt. Átadásra kerülő adatok: Az Érintett neve, címe és telefonszáma.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink, illetve az arra feljogosított adatfeldolgozók férhetnek hozzá. A szervereinken lévő fájlokról, adatokról, rendszeres időközönként biztonsági mentést készítünk.

Cookie-k

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden szolgáltatása lesz elérhető.

A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a

felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra. Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:

◆        a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat

◆        a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja

◆        válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre

◆        beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon

◆        a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre. Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:

◆        átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

◆        állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján.

◆        harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal haszálhatóság javítására. További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Hírlevél

A megrendeléssel, az e-mail cím megadásával hozzájárul az Érintett ahhoz, hogy Adatkezelő a megadott e-mail címre a termékekkel, szolgáltatással, új szolgáltatás bevezetésével, egyéb a szolgáltatással kapcsolatos újításokról, karbantartásról, aktuális szabályzatról, és azok változásáról hírlevél formájában e-mailt küldhet. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével. Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig azok törlését az Érintett nem kéri.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

Tájékoztatáskérés

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (emailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.

Törlés („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

◆        Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

◆        Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

◆        Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

◆        A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve

◆        Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

◆        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

◆        a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

◆        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u.27., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.

 

Kelt: Nagytarcsa 2018. május hó 25. nap.

THERMOCLIMA KFT.