Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés  

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Thermoclima Kft (továbbiakban: adatkezelő)  személyes adatok adatkezelésére vonatkozik.  

Az adatkezelésben érintett Ügyfél (továbbiakban: Érintett) a megrendeléssel létrejött  szerződéskötéssel kifejezi szándékát a Thermoclima Kft. által forgalmazott termékek  vagy nyújtott szolgáltatások igénybe vételére és adatai kezelésére. A megrendelés  teljesítése, valamint a szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében kezeljük adatait.  

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)  2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő  megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a  személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,  érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően  megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a  gyakorlását.  

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.  

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk  eleget.  

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére  kérésére meg kell küldeni. 

Az adatkezelő megnevezése  

Cégnév: Thermoclima Kft  

Székhely: 2142 Nagytarcsa Csonka János utca 1/a  Adószám: 13891345-2-13  

Cégjegyzékszám: 13-09-171835  

Képviselő: Solymári Béla  

Telefonszám: +36-1-364-6901  

E-mail cím: info@thermoclima.hu  

Honlap: https://www.thermoclima.hu  

Az adatkezelésben érintettek  

Minden terméket vagy szolgáltatást megrendelő jogviszonyban lévő természetes  személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak  

1.Érintett:  

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy  közvetve - azonosítható természetes személy.  

2.Személyes Adat:  

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre  vonatkozó következtetés.  

3.Hozzájárulás:  

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó  személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  

4.Tiltakozás:  

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

5.Adatkezelő:  

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját  meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó  döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.  

6.Adatkezelés:  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,  tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és  megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.  

7.Adattovábbítás:  

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.  8.Nyilvánosságra Hozatal:  

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

9.Adattörlés:  

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem  lehetséges  

10.Adatmegjelölés:  

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.  11.Adatzárolás:  

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy  meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

12.Adatmegsemmisítés: 

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.  13.Adatfeldolgozás:  

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül  a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az  alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.  

14.Adatfeldolgozó:  

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése  alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

15.Adatállomány:  

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.  

16.Harmadik Személy:  

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az  adatfeldolgozóval  

17.EGT-Állam:  

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló  megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az  Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló  megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával  azonos jogállást élvez.  

18.Harmadik Ország:  

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.  

19.Adatvédelmi Incidens:  

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan  hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  

Kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja  

Bekért adat Adatkezelés célja
Érintett teljes neve A megrendelés teljesítésének érdekében kötelező megadni
Érintett címe/számlázási címe
Érintett e-mail címe A megrendelés utáni értesítők,
a szolgáltatással kapcsolatosan
értesítők a megadott e-mail
Érintett telefonszáma Szükség esetén
kapcsolatfelvétel céljából

   

Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt termék vagy szolgáltatás teljesítése  érdekében tett adatok megadása, és az Érintett hozzájárulása (a megrendeléssel az  Érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez), követően kerül sor. 

Az adatok forrása  

Az Érintett és az adatkezelő között létrejött megrendelés leadásakor, és az  adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás.  

Az adatkezelés időtartama  

A megadott személy adatokat mindaddig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatos  fenntartásához szükség van, és amíg az Érintett és adatkezelő között az  ügyfélkapcsolat fennáll.  

A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése  érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási  évét követő 8. év végéig tároljuk.  

A személy adatoknak nem minősülő egyéb adatokat (amelyeket a szolgáltatás  igénybevétele során adott meg) a szolgáltatás teljesítését követően 5 évig tároljuk, a  szolgáltatás későbbi igazolásának érdekében.  

Az adatok feldolgozása  

Az adatok feldolgozása az alábbi adatfeldolgozókhoz/partnerekhez kerül továbbításra:  

Társaságunk Online szolgáltatója  

Társaságunk honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe,  aki az Online szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, email szolgáltatás) biztosítja, és  ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon  megadott személyes adatokat, üzemelteti az e-mail szervert. Az általa végzett művelet  a személyes adatok tárolása a szerveren.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:  

Cégnév: Original XM Kft.  

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Nyár utca 3.  

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-896078  

Adószám: 14262292-2-13  

Telefonszám: +36-1-4480749  

E-mail cím: informatika@originalxm.eu  

Adatvédelmi Tisztviselő: Gazdag Anita (privacy@originalxm.eu) 

Társaságunk IT szolgáltatója  

Társaságunk az informatikai rendszerének fenntartásához és kezeléséhez  adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az informatikai szolgáltatásokat (hálózatfelügyelet,  szerver üzemeltetés, kliens üzemeltetés) biztosítja és ennek keretében – a vele  fennálló szerződésünk tartamáig – üzemelteti és karbantartja a Társaságunk belső  hálózatát, ezáltal hozzáfér személyes adatokhoz.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:  

Cégnév: Gazdag István EV.  

Székhely: 1171 Budapest Kendő utca 31.  

Adószám: 67962848-2-42  

Telefonszám: +36-1-550-7727  

E-mail cím: info@szamitastechnika.org  

Könyvvizsgáló szolgáltató  

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk  tartamáig - a könyvvizsgálati szolgáltatást végez és az ezekhez kapcsolódó  adatkezelést végzi.  

A szolgáltató megnevezése:  

Név: Tóris Gabriella  

Székhely: 2347 Bugyi, Alkotmány utca 2.  

Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos partner cég (Az Érintett neve és címe,  kerülnek feldolgozásra):  

Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44,  www.posta.hu  

Szolgáltatás teljesítéséért felelős alvállalkozók:  

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a velük fennálló szerződésünk  tartamáig – a megrendelt szolgáltatás teljesítésében vesznek részt. Átadásra kerülő  adatok: Az Érintett neve, címe és telefonszáma.  

 

Adatbiztonság  

Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb  körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik  védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.  

Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus  információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz  hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz  kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek,  az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az  adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.  

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be  annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok  elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A  tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási  kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk  az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a  megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló  munkatársaink, illetve az arra feljogosított adatfeldolgozók férhetnek hozzá. A  szervereinken lévő fájlokról, adatokról, rendszeres időközönként biztonsági mentést  készítünk.  

Cookie-k  

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan  lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani,  de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden  szolgáltatása lesz elérhető.  

A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon, illetve tableten kis  szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy  bizonyos ideig például a  

felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi  szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata.  A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az  adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra. Az adatkezelő  weboldala a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:  

◆ a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat  

◆ a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím  (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe,  valamint a látogatás dátuma és időpontja 

◆ válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre  

◆ beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat  használjon  

◆ a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az  adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését  

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre. Az  adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:  

◆ átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig  kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő  weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.  

◆ állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a  böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól  függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló  felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján.  

◆ harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz;  _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a  látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal  haszálhatóság javítására. További információ itt található:  www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  

Hírlevél  

A megrendeléssel, az e-mail cím megadásával hozzájárul az Érintett ahhoz, hogy  Adatkezelő a megadott e-mail címre a termékekkel, szolgáltatással, új szolgáltatás  bevezetésével, egyéb a szolgáltatással kapcsolatos újításokról, karbantartásról,  aktuális szabályzatról, és azok változásáról hírlevél formájában e-mailt küldhet. A  feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy  válasz e-mail segítségével. Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig  azok törlését az Érintett nem kéri.  

Adattovábbítás  

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait  harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára.  Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a  Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása  alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása  miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok  körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés  céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. 

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy  zárolást kérni.  

Tájékoztatáskérés  

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által  kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,  időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő  tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás  jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai  biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége  egyikén (emailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával) van  lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő  alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást  az Érintett által megadott címre.  

Helyesbítés  

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az  adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az  adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes  adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve  a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az  Érintettet.  

Törlés („elfeledtetéshez való jog”)  

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az  adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó  személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

◆ Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat  gyűjtötték vagy más módon kezelték  

◆ Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja  

◆ Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű  ok az adatkezelésre 

◆ A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve  

◆ Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.  

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés  szükséges:  

◆ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása  céljából  

◆ a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy  tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az  adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat  végrehajtása céljából  

◆ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.  

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen  

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján  korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.  

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást  csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére,  jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.  

Adathordozhatósághoz való jog  

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek  továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a  rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.  

Jogorvoslat  

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos  jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott  elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez:  Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u.27., de  fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is. 

Kelt: Nagytarcsa 2022. május hó 25. nap. 

THERMOCLIMA KFT. 

 

thermoclima_adatkezelesi_tajekoztato_pdf